Способи діяльності школи

Збереження здоров'я (валеологія). Так ста­лося, що ми, українці, майже загубили дорогоцінний дар природи, рідної землі, заповіт своїх предків — здоров'я, вмін­ня його зберігати і передавати. Заповіт було зашифровано в гармонійній системі взаємодії природи, суспільства і людини, а передавалася ця безцінна інформація з покоління в покоління за допомогою пі­сень, приказок, обрядів, звичаїв, легенд, тощо та складного комплексу позитивно­го знання і засобів лікувальної магії, тоб­то народної медицини.

Кожне покоління щось додавало, змінюва­ло на краще. Заповіт передачі дару здоров'я жив, бо категорія «здоров'я» була невід'єм­ною частиною історії України, її культури, її народної освіти власне основою її бут­тя. У системі освіти, яка функціонувала та ще й досі існує, немає місця для ціліс­ного сприйняття світу, самопізнання, ви­вчення, визначення самоцінності кожної людини. Шкільна освітянська ланка ко­ристується окремими розрізненими еле­ментами цих знань, які включені в зміст деяких предметів. Тобто в найбільш важ­ливій, широкій і визначальній за своїм значенням освітній ланці — школі — досі відсутня чітка і дієва система валеологічних знань, що зумовлює розрив у непе­рервній системі валеологічного навчання і, тим самим, усієї освітньої системи здо­ров'я загалом.

Враховуючи те, що валеологічна свідо­мість сучасних школярів значною мірою буде складовою частиною світогляду гро­мадян України XXI ст., методологічною основою інтегративного шкільного кур­су «Валеологія» є українознавство, з яко­го випливають основні принципи структурування валеологічних знань.

Реалізація принципів структурування знань про здоров'я дає підставу сподіватися на формування активної, творчої, всебічно здорової особистості, громадянина Укра­їни.

Гра. Для організації педагогічного процесу принципове значення має розуміння норм і правил гри природи, культуротворчої гри. Класична наука з притаманними їй вимо­гами точності й строгості не схильна бути «грою», і цим вона відрізняється від науки «докласичної», що, безумовно, мала харак­тер культуротворчої гри.

Оскільки в діючій школі домінують прин­ципи класичної науки, то гра, філософія, дидактика гри майже повністю витіснені із педагогічного процесу, із уроків, жит­тя людей.

Мистецтво людського буття полягає у до­триманні правил гри, за яких сила самоор­ганізації в системах природи (включаючи людський організм) може показувати свою конструктивну сторону, оскільки в людині закладено вищий параметр порядку, який концентрує творчий потенціал. Недотри­мання цих правил призводить до порушен­ня рівноваги, що відбулося в наш час, коли на порядок денний поставлено питання про виживання людини, народу.

Тому педагогіка мусить формувати струк­туру особистості, яка знає ці правила гри. Такий підхід розглядають не як відмову від розвитку наукових поглядів, а як послідов­ний рух до цілісності. Тільки завдяки ро­зумінню норм і правил природи людина може насправді стати вільною і свідомою, що відкриває шлях до формування нового цілісного мислення.

Спілкування. Спілкування дитини з рід­ними, друзями, вчителями, оточуючими людьми з метою зрозуміти природу, її роз­маїття — це шлях до здорової людини, до її майбутнього.

 Сучасна школа обмежила людину просто­рово, майже забрала кольорове розмаїт­тя і замість звуків породила шум, сприй­маючи який організм дитини руйнується, а особистість деградує. Тому вивести дити­ну у світ кольорів і зву­ків — архіважлива проблема. Це вимагає нових архітектурних вирішень приміщень школи, оформлення інтер'єру, занять поза школою, які б підтримували у дитини від­чуття простору, розуміння його, сприйнят­тя і заповнення (наприклад, в архітектурі), навчили б бачити в природі, в очах людей багату палітру кольорів. Розуміння зву­ків могло б не лише допомогти чути пта­ха, шурхіт листка, пісню, тощо, а й воло­діти своїм голосом. Школа мусить навчати людину говорити, вимовляти слова, чути власний голос і того, хто говорить, заспі­вати, виголосити промову, а основою та­ких умінь є розуміння і сприйняття зву­ків природи.

Рух. Перебування дитини 6—8 годин у класі за партою давно визнано фахівцями шкідливим для її розвитку. Від вишколеної дисципліни сидіння і навчання до культури спілкування і відповідного вікові дитини руху — такий шлях школи-родини. Звичай­но, тут не уникнути багатьох проблем: тісний переповнений клас, відсутність елементар­них умов та багато іншого. Але ж при чому тут діти, коли їхня природа вимагає руху, а їм розробили нормативи сидіння.

Режимом дня роботи шкли передбачено протягом дня різноманітні музично-розва­жальні фізкультурно-оздоровчі комплекси.

У позакласний час розпочинає свою ді­яльність мережа різноманітних спортив­них секцій, клубів, об'єднань у рамках унікального підлітково-юнацького клубу спортивних ігор, в якому учні ма­ють можливість займатись на професійно­му рівні футболом, баскетболом, волейбо­лом,  тенісом, тощо.

Звичаєвість, дотримання обрядів. Це єд­ність родини, народу, тому в школі-родині цьому приділяється особлива увага. Свят­ково-трудові обряди розвивають у людей глибокі почуття родинної, етнічної єдності і захищають людське єство від несприят­ливих зовнішніх впливів. Найвищий сенс обрядового священнодійства — радість подолання зневіри, відчаю і внутрішньо­го безладу, свято прилучення до порядку. Будні — для потреб тіла, фізичної праці, свято — для потреб душі, свідомості, для духовного визрівання. Свято — це радість людського духу. Кожне свято, крім косміч­ного, природовідповідного напрямку, при­свячується і родинному колу: сім'ї, дітям, батькам, пращурам роду.

У свята весь люд український збирався на всенародний збір по своїх хатах — храмах родового духу. Українська святково-трудо­ва обрядовість протягом тисячоліть обері­гає людську душу від руйнування, забезпе­чує народу єдину етнічну самосвідомість супроти наносного, чужого. Цьому пра­давньому духовному принципу підпоряд­ковані пізніші вірування. У школі ці свя­та мають відродитися.

Обрядові свята. Обрядові свята україн­ців націлені оберігати людину від висна­ження, оновлювати її духовну та фізичну снагу. Ще донедавна у нашій традиційній культурі було узаконено понад 100 світлих днів на рік разом із святами і неділями. У ці дні люди не працюють фізично, а спо­чивають на природі, навідуються один до одного, справляють святкові обряди, мо­ляться на самоті. (А скільки світлих днів маємо нині?)

Духовно-господарська практика народу виробила цілий комплекс обрядів тради­ційної культури. Для людини обряд — спа­сенна річ, бо нагадує про духовний сенс життя, підносить людську душу над ми­нулим, тлінним, виводить свідомість за межі звичного, буденного, гнітючого — відкриває світлу перспективу. Звичайно, і побут, і обряди та звичаї вводити у життя школи необхідно оновленими, доступни­ми сучасній дитині з її світосприйняттям. Та основне, щоб дитина в школі відчува­ла свою причетність до вічності, до того, що вона — ланцюжок у передачі майбутнім поколінням таїн глибокої давнини.

В школі вже протягом багатьох років від­значаються обрядово-релігійні календар­ні християнські свята.

Вони є загальношкільними святами ве­ликої родини (вчителі, батьки і діти).

Різдвяні свята, Великдень, Андрія та інші ввій­шли в шкільне життя органічною скла­довою.

Побутова повсякденність. Побутова повсякденність одвіку становить вагому частину суспільного життя. Керуючись спільни­ми звичками й нормами, приналежністю до певного побуту і відповідних цілісних орієнтирів, люди захищали і покращували свій етнічний світ та своє особисте життя. Отже, повсякденне побутове середовище створює те підґрунтя свідомості, на якому визрівають індивідуальна й суспільна свідо­мість. У глибинах повсякденності відкри­ваються сили, які вирішують не лише долю особи, а навіть початки історичних рухів, розвиток державного устрою тощо.

Тому визначальну роль школа-родина відводить побуту родини і побуту школи (а не інтер'єру). Помешкання людини (ро­динне, шкільне), його обживання і прожи­вання в ньому виявляють належність до духовної сфери культури, що визначаєть­ся світоглядними, традиційними вимога­ми та індивідуальними потребами й відпо­відними смаками. Як далеко відійшли ми від тих часів, коли була розвинена обрядо­вість, пов'язана з виробом матеріалу, місця й часу спорудження житла, його споряджен­ням та обживанням. Однак знати основні особливості житла та його упорядкування, традиційну символіку необхідно.

Харчування. Харчування, як і рух, є необ­хідним середовищем існування. Одноразові в день обіди — велика справа, але для на­ції, в якої народжуваність менша за смерт­ність, стандартні обіди — це лише перші кроки для продуманого підтримання здо­ров'я дитини. У школі-родині має бути служба (разом з медиками), яка б мак­симально використовувала можливості для раціонального харчування. Вживання вітамінів у школі із високо­якісних продуктів так само необхідно, як знання з математики та мови.

Будівля. Будівля школи-родини має змі­нити свій стандартний, казенний, примі­тивно уніфікований вигляд.

Будівля школи має творитися в модерному стилі за законами української хати, яка про­несла через тисячоліття традиції і вірування, світоглядні уявлення та образно-символіч­не мислення, безпосередній взаємозв'язок людини із стихіями і довколишньою природою. Тому нова школа вимагає принципо­во своєрідного архітектурного вирішення споруди, а приміщення діючих шкіл — до­корінного переоформлення.

Взаєморозподіл українського помешкан­ня й обладнання та начиння, мистецьке оздоблення всередині й зовні — це не про­сто естетичне оформлення. Все разом воно розкриває талант, геній своїх творців, від­творює знання про традиції і побут наших пращурів, знання української астрономіч­ної культури, землеробської звичаєвості, що має з позицій сучасності відтворитися в будівлях школи-родини.

У сучасній школі народні традиції, на жаль, втрачені. Весь предметний світ, що одвіку оточує українця від його народження впро­довж буденних та святкових клопотів, узви­чаєних у численних обрядах та віруваннях, аж до останнього моменту земного буття, позначений художньо-мистецьким бачен­ням довкілля, плеканням добра й оберіган­ням родини від усього лихого.

Вишивані сорочки та інший одяг, що розма­їто мерехтить від Карпат до Поділля, хати, що красуються, розмальовані квітками, при­брані доріжками, килимами, прикрашені мальовничими кахлями, колодязями, — все це українська побутова культура.

Школа-родина — це заперечення безду­ховної стандартності і звернення до своїх оберегів, але звернення оновлююче, а не повторення минулих зразків.

Вільний час. Після занять роботу спрямо­вують на формування творчої, вдумливої особистості, розвиток у дітей інтересу до науки, техніки, мистецтва, ремесел, суспіль­ної, підприємницької діяльності, тощо, за­безпечення традицій і наступництва, фор­мування дітей з національним характером мислення, стосунків, традицій.

Форма організації роботи — дитячі угрупування спортивно-оздоровчого, турис­тично-краєзнавчого, мистецько-творчого, добродійного та інших напрямків, а також система фахових предметних і мистецьких академій, ремісницьких шкіл тощо.

Позашкільна робота розкривається в ін­дивідуальній і груповій роботі під керів­ництвом вчителя її доцільно ввести до на­вчально-виховного плану школи, виділити один з днів тижня на індивідуальну роботу. У клубах за фаховими та мистецько-твор­чими інтересами повністю керують учні із залученням наставників, почесних членів (консультантів).

Навчання поза заняттями — важливий етап для розвитку здібностей та творчого потен­ціалу особистості, свідомого вибору про­фесії, залучення дитини до роботи у нау­кових товариствах. Робота у вільний час проводиться у різних дитячих гуртках, у колективах вокально-хорового жанру тощо. Щоб за­безпечити роботу у вільний час кадрами, слід розмежувати і конкретизувати функ­ції класних керівників, організаторів, на­ставників, створити умови для роботи з об­дарованими учнями.