Модель школи

Школа сприянню здоров'ю

Обґрунтування

Сучасний етап розвитку нашого суспільства вимагає від кожного з нас максимального напруження творчих зусиль концентрації фізичного та інтелектуального потенціалу для досягнення основної життєвої мети.

Важливість наукової розробки цієї проблеми зумовлена відповідністю наукових досліджень, самостійним предметом яких є проблема управління пізнавальними здібностями школярів, а також потребою педагогічної практики, в якій не зна­ходять реалізації як загальна теорія управління, так і загальна теорія пізнавальної діяльності, пізнавальних процесів, що впливає на продуктивність діяльності як учнів, так і вчителів. Проблема ускладнюється тим, що, з огляду на офіційні дані, спостерігається погіршення стану здоров'я дітей за час їх пе­ребування в школі: під час вступу до школи деякі погіршен­ня мають 20% дітей, а вже залишаючи її - 80-85% (Інформа­ційний збірник Міністерства освіти України, № 21, 1996, с. 2; № 23, 1996, с. 9). У дітей шкільного віку значно збільшилися нервово-психічні розлади, захворювання кишково-шлункового тракту. Саме тому стає очевидною роль, яку в формуванні здо­рового способу життя дітей відіграє школа.

Здоров'я - це те, без чого людина не може бути щасливою. Головним змістом життя в шкільному віці є навчання, тобто велике розумове навантаження, яке, на дум­ку багатьох учених, можна віднести до категорії «довготрива­лих травмуючи ситуацій». В. О. Сухомлинський наголошував, що в жодному випадку неприпустимо, щоб усе давалося учням дуже легко, щоб дитина не знала, що таке труднощі. Він вбачав важливе виховне завдання в постійному прищеплюванні дітям павичок напруженої розумової праці, яка не завжди супроводжується несприятливим для організму станом - утомою. Розвиток цієї теми зумовлений необхідністю вирішен­ня однієї з найактуальніших проблем освіти в Україні — підвищення ролі управлінської діяльності педагогів та пізнавальної діяльності учнів як факторів збереження й зміцнення здоров’я ді­тей.

Об’єктом розбудови цієї ідеї став навчально-виховний про­цес Баговицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, а предметом реалізації — способи та прийоми управління пізнавальною діяльністю школярів, що забезпечують їх здоровий спосіб життя, збереження та зміцнення здоров’я.

Стратегічною метою є визначення особливостей управ­ління пізнавальною діяльністю учнів у Школі сприяння здоров’я з теоретичним обґрунтуванням її змістовно - функціональних компонентів й експериментальної перевірки педагогічних умов, методів та засобів застосування сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі, які забезпечують здоровий спосіб життя школярів.

Управління пізнаваль­ною діяльністю учнів Баговиццької ЗОШ І-ІІІ ст. буде ефективним і забезпечить їх здоровий спосіб життя за умов, якщо:

 • педагогам школи відомі фактори навчального процесу, які викликають нервово-психічне напруження учнів і на які зважають в організації навчальної діяльності в школі;
 •  відомі механізми пізнавальної діяльності учнів, які впливають на її ефективність;
 •  навчально-виховний процес здійснюється на засадах моніторингу пізнавальної діяльності учнів, кола їх проблем (разом із моральним, психічним і фізичним здоров’ям);
 • виявлено способи та прийоми управління пізнавальною діяльністю учнів, які забезпечують їх здоровий спосіб життя, збереження здоров’я;
 • для кожного учня створено ситуацію успіху в най­більш значимих видах діяльності, що надає можливість позитивного самоствердження, переживання успіху;
 • адміністрація школи забезпечує підтримку цікавих ініціатив усіх рівнів управління.

Загальні цілі та завдання

Мета: підвищення рівня фізичного, духовного здоров'я, психологічного та соціального благополуччя дітей і молоді шляхом пріоритетності здорового способу життя, як основного чинника відновлення здоров'я, його збереження та зміцнення.

Цілі та завдання:

 • Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
 • Забезпечити оптимальну реалізацію визначення здоров'я, як сукупності можливостей організму, впливу соціальних факторів сім'ї, системи навчання та виховання.
 • Створити у школі оптимальні умови для виконання основної місії  Програми розвитку мережі   Шкіл сприяння здоров’ю .
 •  Запровадити в практику роботи школи комплексний моніторинг ефективності та результативності  функціонування  закладу – Школа сприяння здоров’ю  як  базового  фактору  для прогнозування та моделювання перспектив розвитку.
 • Здійснювати соціально-психологічний супровід та підтримку всіх учасників навчально-виховного процесу з питань формування здорового способу життя.
 • Оновити зміст освіти в школі за рахунок  впровадження  базових  програм,викладання предметів інваріативної складової та запровадження у варіативну складову  робочих навчальних планів школи освіти міста заходів   здоров’я зберігаючого та здоров’я формуючого напрямків.
 •  Створити  дієву систему  науково-методичного супроводу педагогічних працівників з питань валеологізації навчального  процесу,  збереження і зміцнення здоров’я дітей і учнівської молоді,  формування  основ здорового способу життя  та впровадження здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих, здоров’язміцнюючих технологій.
 • Створити  оптимальні умови для набуття учнями знань, практичних умінь і ставлень , які сприяють  свідомому вибору здорової і безпечної поведінки.
 • Вивчити і впровадити практику роботи сучасних інноваційних методик діагностики, моніторингу і корекції стану здоров'я дітей і молоді;
 • Впровадити у навчально-виховний процес особистісно зорієнтованої методики формування в учнів навичок здорового способу життя, вміння приймати оптимальні рішення щодо збереження і зміцнення власного здоров'я у різноманітних життєвих ситуаціях;
 • Удосконалити форми і методи формування основ здорового способу життя;
 • Сформувати в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок;
 • Забезпечити якісну підготовку і перепідготовку педагогічних кадрів, здатних формувати в дітей позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя;
 • Визначити пріоритетом формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у роботі з батьками і громадськістю;
 • Створити науково – інформаційний  простір з питань збереження і зміцнення здоров'я дітей.

Принципи:

•   гуманізації, започаткованої у визнанні особистості кожного учня найвищою соціальною цінністю та такої, що передбачає створення сприятливих умов для пізнавальної діяльності учнів, виховання в них різноманітних фі­зичних якостей, рухових умінь і навичок;

 • демократизації, що передбачає масовий характер за­нять фізкультурою та спортом, спрямованих на розви­ток активності, ініціативи та творчості учнів і вчителів фізкультури, широкої участі педагогічної громадськості, батьків і фізкультурного активу в управлінні фізичним розвитком учнів;
 • індивідуалізації, що примушує зважати на особливості психофізіологічного, психічного та фізичного розвитку, а також індивідуальних можливостей учнів у пізнавальній діяльності;
 • диференціації, що орієнтується на всебічне стимулю­вання пізнавальних здібностей, здібностей кожного учня до фізичного розвитку з урахуванням інтересів, мотивів і орієнтацій на певний вид занять фізичними вправами;
 • інтеграції, що означає поєднання зусиль учителів школи, сім’ї та громадськості в формуванні у учнів пізнавальних здібностей на основі усвідомлення як цінності і та пріоритетного завдання їх фізичного, психічного та духовного здоров’я.

За таких умов забезпечуватиметься система заходів правового, психолого- педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на формування позитивних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних проявів негативної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.

Вагомими визнано провідні домінанти державної політи­ки в галузі освіти: гуманізацію, демократизацію, адаптацію системи освіти до рівнів і особливостей розвитку та підготов­ки учнів, вільний розвиток особистості, створення умов для са­мовизначення та самореалізації особистості; головні положен­ня особистісно орієнтованої педагогіки: особистість як суб’єкт свого розвитку, врахування вікових та індивідуальних особли­востей особистості, стимулювання самопізнання та самови­ховання; теорія навчальної, пізнавальної, інтелектуальної ді­яльності (П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін); системний підхід до управління (В. А. Афанасьєв, В. П. Кузнєцов, В. М. Садовський та інші); концептуальні підходи до управління школою (М. Н. Поташник, Є. М. Павлютенков, Т. І. Шамова).

Широкий гуманітарний розвиток творчого мислення та валеологічної культури - головні завдання навчання в освітньому закладі. Включення системи поглибленого вивчення іноземних мов і впровадження повного спектру гуманітарних розвивальних курсів надає унікальну можливість розв’язанню одночасно двох різних завдань: професійної орієнтації учнів, яка дозволяє частині з них більш свідомо зробити вибір філологічної спеціалізації у вищому навчальному закладі та сформулювати своє подальше життя у сфері валеокультурних цінностей.

Пріоритетами змісту освіти визнано:

 • творче оволодіння знаннями, способами мислення з новими світоглядними валеокультурними цінностями;
 • забезпечення поглибленого навчання іноземних мов;
 • комп'ютеризація освіти;
 • психологізація освіти;
 • формування ключових компетентностей для успішного життя в період демократизації суспільства.

Структура та зміст освіти у школі спри­ятимуть:

 • формуванню ключових компетентностей учнів у межах пізнавальної діяльності;
 • формуванню наукового світогляду та валеокультурної свідомості;
 • формуванню культури освітнього менеджменту;
 • формуванню комп’ютерної грамотності;
 • розвитку комунікативної культури та мовних здібностей;
 • розвитку інтелекту;
 • індивідуальному розвитку особистості;
 • формуванню комплексного становлення життєвих компетентностей школярів.
 • Наукова новизна дослідження полягала в теоретичному обґрунтуванні та конкретизації мети, змісту, структури поняті, «об’єкт і предмет», «продукт і результат», «оптимізуючі фактори та прийоми» управління пізнавальною діяльністю учнів у Школі сприяння здоров’я; вперше авторами наведено діагнос­тичний інструментарій продуктивності пізнавальної діяльності з точки зору здорового способу життя учнів.
 • Теоретичне значення дослідження полягало в тому, що подальшого розвитку набуло вивчення змісту та головних умов ді­яльності вчителів у здійсненні управлінських функцій; створен­ня й експериментальна перевірка цільової програми управління пізнавальною діяльністю учнів у Школі сприяння здоров'я.
 • Практичне значення набутих результатів полягало в розробці методичних рекомендацій для керівників шкіл, учителів у ство­ренні умов продуктивності, результативності управління піз­навальною діяльністю учнів на засадах раціональної, валеологічно виправданої організації освітнього процесу, оптимізації режиму життєдіяльності учнів у школи, експертиз навчальних програм, інноваційних додаткових курсів.
 • Достовірність результатів реалізації забезпечувалася використанням методології системних педагогічних досліджень, діяльнісного й аксіологічного підходів, опорою на результати систематичного діагностування здоров'я учнів за різними показниками, лонгітюдним характером емпіричного дослідження.

Школа сприяння здоров'ю повинна забезпечити:

 • зменшення хронічних захворювань учнів;
 • відсутність стану ризику для здоров'я дітей;
 • адекватність психологічної підтримки (виховання, навчання) та заходів, що стимулюють розвиток;
 • оптимальні темпи росту (інтелектуального та функціонального розвитку), відповідність віковим особливостям;
 • співвідношення естетичного, морального і фізичного розвитку;
 • виховання навичок здорового способу життя;
 • реалізація здібностей дитини, як творчої особистості, що формує та зберігає своє здоров'я в усіх аспектах: фізичному, психічному і соціальному.

Основні пріоритети «Школи сприяння здоров'ю».

Головним пріоритетом «Школи сприяння здоров'ю» має бути передача учням сучасних, достовірних знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, на підставі чого впливати на свідомий і зважений вибір школярами власного способу життя та відповідальної поведінки за своє життя. Сприяти розповсюдженню знань про здоров'я в школі, родині навколишньому середовищі. Залучати учнів до активної пропаганди здорового способу життя.

Провідні ідеї, які визначають зміст роботи школи:

-    цілісне відношення до дитини;

-    захист прав і свобод дитини;

-    збереження фізичного, психічного і морального здоров'я дитини;

-    виховання здорового способу життя;

-  усвідомлення знань з культури здоров'я, як складової світогляду національно свідомої особистості;

-    надання дитині простору для саморозвитку;

-    раціональна організація праці та відпочинку;

-  впровадження новітніх технологій, які сприяють збереженню здоров'ю.

Суб'єкти діяльності «Школи сприяння здоров'ю».

 • Учні школи;
 • Педагогічний колектив школи;
 • Батьки;
 • Психологічна служба школи;
 • Медичні працівники центральної районної лікарні;
 • Громадські діячі (депутати районної та міської ради)
 • Громадські організації;
 • Працівники служб у справах неповнолітніх, кримінальної  міліції

районного відділу внутрішніх справ; ДАІ та пожежної частини.

Основні напрями та форми роботи реалізації основних завдань і принципів «Школи сприяння здоров'ю» здійснюються у ряді пріоритетних напрямків:

 • Аналіз прогнозування, планування ,організація, контроль, координація та регулювання діяльності всіх підсистем;
 • Координація єдності дій школи, сім`ї та громадськості;
 • Моніторинг оздоровчої функції;
 • Організація збалансованого дитячого харчування, режиму дня,санітарне та протиепідемічне забезпечення закладу;
 • Впровадження в систему навчальної роботи школи здоров`язберігаючих технологій;
 • Формування соціально-культурного та  оздоровчого простору засобами виховання;
 • Організація роботи учнівського самоврядування. Участь в освітньому проекті « Мережа шкіл миру» за програмою « Юний миротворець»;
 • Психологічний супровід навчального, виховного та управлінського процесів;- оздоровчий
 • Еколого -оздоровчий;
 • Спортивно-оздоровчий .

Шляхи реалізації концепції

1.  Впровадження сучасних технологій навчання та виховання;

2.  Культура здоров'я;

3.  Підхід до збереження здоров'я;

4.  Духовне та естетичне удосконалення;

5.  Фізичне виховання та зміцнення фізичних показників учнів;

6.  Психологічна та педагогічна підтримка дітей;

7. Створення психолого-педагогічних умов для фізичного, розумового, морального, трудового, художньо - естетичного розвитку дітей;

8.  Розробка та впровадження навчально-виховних програм з екологічного та превентивного виховання;

9.  Вивчення та широке запровадження кращого досвіду спільної роботи школи, сім'ї і громадськості в справах виховання здорового способу життя.

 На кожному ступені освіти в школі послідовно здійснюються наступні завдання:

 • на підготовчому - психологічна діагностика та корекція до навчання, формування підґрунтя для інтенсивного навчання на валеологічній основі;
 • на І ступені - 1—4 класи - виявлення здібностей та нахилів учнів щодо подальшої спеціалізації, початок погли­бленого вивчання англійської мови, розвиток комуніка­тивних здібностей, занурення у валеологічне середовище навчання;
 • на II ступені — 5—9 класи — надання можливості обирати другу іноземну мову та предмети історико-філологічного або соціально-економічного напряму на інтеграційній основі валеологічних знань;
 • на III ступені - 10-11 класи — орієнтація на майбутній профіль навчання у вищих навчальних закладах за рахунок додаткових курсів за вибором.

Очікувані результати:

 1. Запровадження  в практику роботи школи, здоровя’зберігаючих , здоров’яформуючих  і здоров’язміцнюючих освітніх технологій;
 2. Створення   освітні  середовища, що сприяє збереженню  і зміцненню здоров’я дітей, формування у дітей позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 3. Підвищення рівня знань, поінформованості учнів, вчителів, батьків про здоров'я людини, її спосіб життя.
 4. Сформованість стійких мотивацій на збереження та зміцнення здоров'я, реалізація і практичне використання навичок здорового способу життя.
 5. Поступове покращення стану здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.
 6. Дотримання учасниками навчально-виховного процесу принципів здоров'я формуючого та здоров'язберігаючої поведінки.

Для управління роботою експериментального навчального закладу була створена науково-методична рада у складі: науковий керівник, наукові консультанти, дирек­тор, його заступники з науково-методичної, навчально-виховної, виховної роботи, вчителі біології, фізичної культури, валеології, психолог, лікар гімназії.

Етапи реалізації концепції

Перший етап (2008-2009) – підготовчий.

Мета етапу: теоретична та психологічна підготовка вчителів гімназії до участі в дослідно-експериментальній роботі, подолання стандартів їх мислення, усвідомлен­ня ними власних можливостей у педагогічній діяльності (психолого-педагогічний семінар, рольова гра, дискусія, психологічний тренінг, аналіз конфліктних педагогічних ситуацій тощо), вирішення завдань дослідження

Розробка програми «Школа сприяння здоров’ю» :

 • Теоретичне обґрунтування проблеми
 • Створення Концепції проекту 
 • Вивчення досвіду роботи інших закладів, які працюють в аналогічному напрямку
 • Вивчення нормативно-правових документів
 • Вивчення науково-методичної літератури 
 • Практики педагогів з даної проблеми
 • Аналіз стану матеріально-технічної бази 
 • Створення програм-супутників 
 •  Визначення завдань програми «Школа сприяння здоров’ю»
 • Обговорення необхідності створення умов здоров’язберігаючого навчання на педрадах 
 • Формування психологічної готовності колективу школи до позитивного сприймання проекту «Школа сприяння здоров’ю»

ІІ етап – проектно-даігностичний  (2009-2010)

Мета етапу: діагностична перевірка матеріалів першого етапу. Вирішення завдань дослідження.

 • Створення моніторингової групи та проведення моніторингу: - стану здоров’я учасників програми - навколишнього середовища учасників програми - впливу середовища на здоров’я учнів 
 • Анкетування учнів, батьків, педагогів 
 • Обговорення проблеми та проекту «Школа сприяння здоров’ю» на батьківських зборах 
 •  Створювання творчої групи, координаційної ради
 • Розробка плану-заходів програми 
 •  Створювання моделі «Школа сприяння здоров’ю», моделі особистості випускника, педагога «Школи сприяння здоров’ю»
 •  Участь у регіональній програмі «Оздоровча функція освіти»
 •  Апробація проекту, програм-супутників 
 • Визначення структури додаткової освіти

 ІІІ етап – практичний (2010-2012)

 Мета: Реалізація програми «Школа сприяння здоров’ю» та програм-супутників 

 •  Внесення змін до навчального плану
 • Апробація нових форм самоврядування 
 •  Вдосконалення нових форм та методів роботи
 •  Вдосконалення роботи «Школи педагогічних знань для батьків» 
 •  Співпраця з науковими співробітниками, з медичними установами 
 • Створення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних та інших умов реалізації програми
 • Забезпечення кадрами, посилення медичного контролю за медичним обслуговуванням учнів 
 • Відстеження  результативності проекту

 ІV етап –узагальнюючий (2012-2013)

Мета етапу: кількісний та якісний порівняльний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. Вирішення завдань дослідження

 • Моніторинг реалізації програми «Школа сприяння здоров’ю»
 • Створення банку здоров’язберігаючих технологій
 •  Підготовка методичного посібника «Школа сприяння здоров’ю» 
 • Підготовка діагностико-аналітичних матеріалів за підсумками роботи з проектом
 • Проектування перспектив, шляхів та способів подальшого розвитку

Структурні компоненти „Школи сприяння здоров'ю"

Управлінська  діяльність:

 • Розробити заходи з координації зусиль педагогів та медичних працівників, що спрямовуються на зміцнення здоров’я учнів,
 • Визначити оптимальний режим навчальної діяльності,
 •  Впровадити раціональний з точки зору здоров’я дітей та вчителів режим функціонування школи (розклад на­вчальних і факультативних занять, режим організації перерв та відпочинку, харчування, тижнів базових, контрольних та підсумкових зрізів знань, режим канікулярного часу),
 • Розробити  валеологічно - обґрунтовані інноваційні технологій навчання та їх упровадження.
 • Створити в школі череду сучасних та добре обладнаних кабінетів з необхідними технічними та дидактичними засобами для загальноосвітньої підготовки,
 • Створити консультаційні пункти та організувати роботу постійно діючого еколого-валеологічного освітнього семінару для батьків та педагогічних працівників.

Дидактична діяльність:

 • Забез­печити сприятливі умови фізичного, інтелектуального, пси­хологічного, соціального становлення особистості учня, досягнення ним рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання, потенціальним можливостям учнів з урахуванням іх пізнавальних здібностей та схильностей.
 • Створенні неперервної валеологічної освіти, що дозволяє реалізувати основні валеологічні принципи у практичній діяльності за такими напрямами: діагности­ки стану здоров’я та оздоровчої роботи, валеологічне навчання, консультативна робота,
 •  Із варіативної складової навчального плану виділити години на проведення спеціальних занять, пов'язаних із пропагандою здорового способу життя, роз'ясненням факторів, що погіршують здоров'я людини, та ознайомленням із способами й методами його збереження. 
 • Впроваджувати освітні програми щодо формування навичок здорового способу життя серед дітей і підлітків.
 • Формувати  у вчителів потреби в зміні стереотипів взаємин з учнями і процесу навчання відповідно до валеокультури.
 • Заохочувати введення валеологічних технологій і методів навчання (асоціативний тренінг, розвиток сенсомоторної координації, розвиток слухової, зорової пам’яті, концентра­ції уваги, зорова та просторова орієнтація, орієнтація у відчуттях, рухливої пам’яті, мислення, музикотерапії, релаксомезії тощо);
 •  Використовувати  нові навчальні тех­нології, створити програмно-методичний банк аудіовізуальних та технічних засобів навчання.
 • Спрямувати зміст навчальної, суспільно-корисної, поза навчальної, громадської, позашкільної та інших сфер життєдіяльності дітей і молоді на утвердження пріоритету здоров'я.

 Науково-методична діяльність:

 • Розробляти, апробувати, впроваджувати здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології у практику роботи вчителів.
 • Організувати розробку навчально-методичного та науково-методичного забезпечення освітньої діяльності з охорони здоров'я дітей, підлітків та юнацтва (авторських (адаптованих) програм, навчальних комплексів для вчителя та учнів, методичних посібників і методичних рекомендацій).
 • Забезпечити зростання рівня професійної компетентності вчителів за умови реалізації цілей розвитку особистості учнів,
 •  Удосконалити навчально-виховний  процес засобами

розробку й розширення первинної валеологічної підготовки,

ознайомлення з базою даних Паспорта здоров’я учнів, класів та включення їх до системи роботи вчителя;

 • Організувати роботи семінару для вчителів з проблем здоров'я учнів;
 • Ознайомлювати з результатами валеологічної діагности­ки, корекційної та профілактичної роботи;
 • Організувати роботу постійної майстерні «Практична валеологія»;
 • Розробити та впроваджувати інтегровані курси з ОБЖД, природознавства, екології людини, біології тощо.
 • Активізувати науково-дослідну роботу учнівської молоді з проблем охорони та збереження здоров'я.

Виховна діяльність:

 • Створити розгалужену інфраструктуру та індустрію здоров'я й активного відпочинку учнівської молоді. 
 • Забезпечити проведення заходів, що сприяють підвищенню рухової активності дітей та молоді під час навчально-виховного процесу.
 • Оптимізувати діяльність спортивних та культурно-освітніх позашкільних заходів, шкільних спортивних секцій з формування культури здоров'я дитини.
 • Залучати громадські організації до проведення спортивно-масової, оздоровчої роботи та організації дозвілля, звернувши особливу увагу на дітей з девіантною поведінкою, із малозабезпечених і неблагонадійних сімей.
 • Забезпечити необхідним спортивним інвентарем для здійснення навчально-виховного процесу з фізичного виховання та проведення спортивно-масової роботи.
 • Встановити та здійснити зв’язок школи з батьками, установами й організаціями для реалізації цілей навчання та виховання учнів.
 • Організувати  постійнодіючий  лекторій «Здорова родина — здорова дитина»;
 • Організувати роботу батьківського клубу «Живемо в злагоді»;
 • Формувати у батьків через класні батьківські ради ак­тивного і зацікавленого ставлення до здоров’я своїх ді­тей і власного здоров’я;
 • Організувати  позаурочну та позакласну виховну роботу спрямовану  на формування в учнів мотивації на збереження та розвиток здоров’я, особистої відповідальності за і своє здоров’я та благополуччя, придбання навичок здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок, формування здібності до здоров’я творчості.

Діяльність психологічної служби:

 • Діагностує наявний  рівень психічного здо­ров’я школярів та інших суб’єктів навчально-виховного процесу
 • Вивчає умови збереження та зміцнення психічно­го здоров’я в родині та в школі;
 •  Визначає дітей з різними відхиленнями у здоров’ї, поведінці та порушеннями психіч­ного розвитку (діагностика самооцінки, агресивності, невро­тичних станів, видів пам’яті, уваги);
 • Вивчає процес адаптації учнів в школі, формування «моди» на здоров’я та здоровий спосіб життя;
 • Здійснює аналіз та оцінку актуального пси­хоемоційного стану суб’єктів навчально-виховного процесу.
 • Забезпечує психолого-педагогічний супровід розвитку дитини, його адаптації в дитячому (підлітковому) середовищі, створення позитивного соціально-психологічного клімату в закладі освіти..
 •  Розробити та впровадити заходи, що сприяють уникненню психологічного, фізичного та інтелектуального перевантаження дітей, пов'язаного зі збільшенням обсягу навчального матеріалу та домашніх завдань.

Медична діяльність

 • Діагностика стану здоров’я учнів
 •  Проводить оцінку стану здоров’я та фізичного роз­витку з визначенням функціональних резервних мож­ливостей організму;
 • Виявлення хронічних захворювань та організація реабілітаційної роботи,
 • Застосування не медикаментозних методів оздоров­лення: загартування, різних видів гімнастики,;
 • Порівняння результатів медичної діагностики стану здоров’я учнів.
 •  Розробити та впровадити систему заходів щодо загартування організму дитини.
 •  Вжити заходів щодо забезпечення на пільговій основі дітей і підлітків якісними харчовими продуктами та чистою питною водою. 
 • Передбачити у раціоні харчування дітей використання фіточаїв, йодованої солі, вітамінів та вітамінних добавок.
 • Контролювати відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм навчальні кабінети, ігрові кімнати, спортивний майданчик, шкільну їдальню та туалети.

Інформаційно-методична діяльність:

 • Створити інформаційно-ресурсний банк даних за розділами: 
 • результати моніторингу стану здоров'я дітей;
 • науково-популярна, медична, науково-методична та навчально-методична література з проблеми;
 • перспективний педагогічний досвід.
 • Підтримувати зв'язок  з інформа­ційним агентством та науково-методичним кабінетом, з інформаційним банком даних
 •  Створити електронну модель пси­хологічного моніторингу.
 • Організувати  заходи  щодо розміщення на сайті школи інформацію щодо формування навичок здорового способу життя,фото звітів про зміцнення здоров'я та профілактики шкідливих звичок.
 • Розробити зміст   плакатів, буклетів, пам'яток, в яких здоров'я розглядається як найвища цінність людини.