Напрями і умови реалізації програми

 1. Формування національної самосвідо­мості й загальнолюдських цінностей через запровадження культурологіч­ного (українознавчого), валеологічного чинників та філософії родинності в навчально-виховній роботі на основі перспективного плану «Освіта. Україна в XXI ст.», Закону «Про освіту».
 2. Відпрацювання системи творчої спів­дружності й співпраці вчителів, учнів та батьків у навчально-виховному про­цесі, створення опти­мального психологічного мікроклімату, який сприяв би духовному і творчому саморозкриттю особистості вчителя та учня, для виявлення талантів і здібностей.
 3. Удосконалення творчої спрямованості уроку на основі вивчення і запровадження передових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі, введен­ня в практику викладання та контролю рівня знань учнів нетрадиційних іннова­ційних форм (лекційно-залікова систе­ма, захист творчих рефератів тощо).
 4. Розробка авторських, програм з украї­нознавства для 7- 11-х класів, фа­культативних занять і спецкурсів для вивчення й освоєння усної народної творчості, обрядів, традицій україн­ського народу.
 5. Застосування інтегративного підходу до формування навчальної інформації як базових (обов'язкових) предметів, так і додаткових (спецкурси, факульта­тиви).
 6. Відпрацювання системи творчої й ре­зультативної роботи кафедри гумані­тарного та природничо-математичного циклів (пробудження творчої активнос­ті вчителів, залучення їх до пошуково-дослідницької роботи, видавничої ді­яльності, участі в науково-практичних конференціях, дискусійних клубах, пси-холого-педагогічних семінарах, практи­кумах, налагодження творчих зв'язків з ВНЗами, науково-дослідницькими закладами освіти, авторськими твор­чими колективами).
 7. Організація навчально-виховної роботи із залученням вчителів-експеримента-торів, фахівців-народників, викладачів вищої школи, створення умов матеріальної зацікавленості до справжньої пошукової, творчої роботи, апробації ефективних форм роботи для шкіл но­вого типу, до відпрацювання навчаль­но-методичних розробок нового типу.
 8. Організація творчої лабораторії педаго­гічних інновацій (створення науково-педагогічних товариств, творчих груп і коригування їх співпраці).
 9. Налагодити зв'язки з Кам’янець - Подільським національним університетом з метою залучення до співпраці із школою провідних вчених-фахівців з даної проблеми.
 10. Розвиток творчої особистості учнів, організація пошуково-дослідницької роботи учнів (вироблення навичок безперервного самонавчання, роботи з книжкою і періодичною пресою, за­лучення до участі в конкурсах, олімпіадах, фестивалях, гуртках, факультати­вах, спецкурсах, клубах, учнівському самоврядуванні, участі їх у роботі колективів художньої самодіяльності на­ціонального спрямування тощо).
 11. Формування засад українського патрі­отизму, зрілості — моральної, ідейної, громадської, глибокої національної сві­домості і самосвідомості, ґрунтовно­го засвоєння кращих здобутків науки і культури рідного народу.
 12. Творче використання у навчально-ви­ховному процесі козацько-лицарських традицій, які базуються на принципах лицарської філософи, згуртованості, дисципліни, глибоких родинних тра­диціях, виховання лицарського харак­теру, сили волі і духу, що поєднанням знання законів та закономірностей роз­витку світу з духовними ідеалами.   
 13. Формування валеологічного світогляду в процесі повсякденного життя, яке пе­редбачає, що здоров'я дитини має бути основним під час проведення всієї на­вчально-виховної роботи в школі, ви­робити в учнів свідоме ставлення до життя як найвищого дару Природи, здоров'я як найважливішої людської цінності.
 14. Формування системи естетичного ви­ховання з метою залучення учнів до ви­вчення та набуття навичок української культури, мистецтва, традицій, обрядів на базі студій, клубів, об'єднань, ансамб­лів та інших колективів національного спрямування.
 15. Формування системи фізкультурно-оздоровчого виховання та спортивного удосконалення учнів у процесі навчально-виховної роботи шляхом створення спортивних клубів, спортивних шкіл з різних видів спорту, секцій тощо. Удо­сконалення навчальних планів та про­грам з фізичного виховання, застосу­вання сучасних інноваційних розробок на уроках фізкультури.
 16. Створення при школі гуртків української мови, національної культури, духовності і на­родних традицій з метою пропагування національної української культури, ду­ховності і народних традицій та обря­дів серед населення району, села, спи­раючись на високий рівень колективів школи.
 17. Організація роботи постійно діючого батьківського університету з метою педагогізації батьків з проблем навчаль­но-виховної роботи з дітьми.

Отже, українською національною школою може стати лише нова сучасна школа. Не реставрація, не відродження, не копіювання школи інших країн, а будівництво нової — історичне покликання нашого часу.

Для створення такої школи є всі передумо­ви: культурні, філософські, історичні, пе­дагогічні, соціальні. Є вчителі, батьки, які можуть і бажають піднести освіту до рівня сучасних вимог, використавши досвід на­шої країни і зарубіжний, а також надбання попередніх поколінь.

У народній святково-трудовій обрядовості відтворено міфо-релігійну свідомість укра­їнців, тож слід навчитися шукати майбутнє у таємницях вишивки, в можливостях пісні, що вміє передати закони світобудови, у поєднанні з віруванням показати дітям уявлення нашого народу про світобудову, світотворення і поєднати, узгодити принципові положення з даними сучасної науки.

Школа-родина потребує бачення історії України не як згадки про минуле, а як дорогу в  майбутнє.